Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Welkom op ons jaarverslag 2020

Het Havenbedrijf Rotterdam staat midden in de samenleving. Dankzij de dialoog en samenwerking met onze lokale, nationale en internationale stakeholders creëren we waarde op de korte en lange termijn. Met dit jaarverslag bieden we een terugblik op alle ontwikkelingen in en rond de haven, plus een financieel overzicht van het afgelopen jaar.

Voorwoord algemene directie

Koers houden in bijzondere tijden

De titel van ons jaarverslag geeft goed weer hoe wij 2020 hebben beleefd. Het was een turbulent jaar, waarin we voortdurend oplossingen zochten en vonden voor steeds weer nieuwe vragen. In samenwerking met veel partijen lukte het ons om de haven volledig operationeel te houden. Daar zijn we trots op.

Kerncijfers

0 major incidents

In 2020 deden zich geen major incidents voor in de Rotterdamse haven.

120.772 scheepsbezoeken

In 2020 nam het aantal scheepsbezoeken in onze haven toe met 5.262 ten opzichte van 2019.

Resultaat

Bekijk de jaarrekening 2020

De financiële resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam waren beter dan in 2019. Het nettoresultaat kwam uit op 351,7 miljoen euro. Gezonde financiën stellen ons in staat om forse investeringen te blijven doen in het verbeteren van de haveninfrastructuur en het realiseren van maatschappelijke impact. De bruto investeringen inclusief deelnemingen bedroegen 265,8 miljoen euro.

Goederenoverslag

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg 436,8 miljoen ton in 2020. Daarmee blijft Rotterdam de grootste haven van Europa. De daling voor heel 2020 kwam uit op 6,9% ten opzichte van 2019.

Onze mijlpalen in 2020

COVID-19

Eind februari 2020 maakt Nederland kennis met de eerste COVID-19-besmetting. In maart volgen verschillende maatregelen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dan al diverse scenario’s klaarliggen om de gevolgen van een lockdown het hoofd te kunnen bieden. Een jaar COVID-19 in tekst en (bewegend) beeld en vier betrokkenen in de haven delen hun ervaringen.

De waarde die wij als haven creëren

Het Havenbedrijf Rotterdam creëert samen met klanten economische en maatschappelijke waarde voor stakeholders en voor de maatschappij als geheel. Het waardecreatieschema geeft weer hoe wij vanuit onze kerntaken waarde creëren door inzet van onze vijf kapitalen: menselijk, intellectueel, financieel, geproduceerd en sociaal en relaties.

Stakeholderdialoog

In deze transitieperiode is het van groot belang om met klanten en andere stakeholders samen te werken om de afgesproken doelen te verwezenlijken. Het aangaan van duurzame relaties met omgevingspartijen is om die reden breed binnen het Havenbedrijf Rotterdam verankerd. De dialoog aangaan, waarbij er oprechte interesse is voor de belangen van stakeholders en waarbij het de inzet is om tot een win-winsituatie te komen, staat hierbij centraal.

Uitgelicht

Slimme partner in de logistieke ketens

Als 'Slimme partner in logistieke ketens' zetten we versterkt in op het faciliteren van interne en externe (realtime) data-uitwisseling en bieden we digitale producten aan die onze concurrentiepositie versterken.

Versneller duurzaamheid in de haven

Energie- en CO2-infrastructuur is een onmisbaar instrument om de Rotterdamse haven versneld te verduurzamen en de toekomstige relevantie van het haven- en industriecomplex te garanderen.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

De groeiende complexiteit van onze activiteiten, in een speelveld met steeds meer partijen en rekening houdend met de gewenste doorloopsnelheid, vraagt om een ondernemende en slagvaardige organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) Statement geeft weer hoe het Havenbedrijf Rotterdam staat voor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees hoe wij omgaan met en wat ons standpunt is met betrekking tot onder meer anti-corruptie, keten-verantwoordelijkheid en mensenrechten. 

Als organisatie die midden in de samenleving staat, verbinden we ons aan de SDG’s. Wij leveren de grootste bijdrage aan:

Internationale samenwerkingen

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex geniet een (inter)nationale reputatie. Het Havenbedrijf Rotterdam zet de aanwezige kennis en kunde (inter)nationaal in om deze reputatie verder te versterken, bedrijven aan te trekken, advies te geven aan strategische partijen en om met deelnemingen ons internationale netwerk te verstevigen.

DEEL DEZE PAGINA