Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht

 

Ref.

2020

 

2019

       

Bedrijfsresultaat

  

316.104

  

280.006

       

Aanpassingen voor:

      

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1

161.428

  

153.394

 

-Mutaties in voorzieningen

 

-4.026

  

-885

 

-Afkoop erfpacht

 

303

  

8.770

 

-Reservation fee

 

9.037

  

11.086

 
   

166.742

  

172.365

Mutaties in werkkapitaal:

      

-Vorderingen

3

-33.169

  

16.691

 

-Voorraden

 

-37

  

86

 

-Schulden

 

-10.354

  

14.207

 
   

-43.560

  

30.984

       

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

  

439.286

  

483.355

       

Ontvangen interest

 

823

  

1.103

 

Betaalde interest

 

-41.864

  

-41.866

 

Bouwrente

15

3.425

  

3.664

 

Betaalde vennootschapsbelasting

16

-19.747

  

-23.896

 
   

-57.363

  

-60.995

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

381.923

  

422.360

       

Investeringen

      

-Materiële vaste activa

 

-254.780

  

-325.767

 

-Mutatie investeringscrediteuren

 

-3.447

  

-23.679

 

-Bouwrente

15

-3.425

  

-3.664

 

-Overige bijdragen en subsidies

1

13.213

  

31.876

 
   

-248.439

  

-321.234

Desinvesteringen

      

-Materiële vaste activa

1

-

  

5.496

 

-Aflossingen op langlopende vorderingen

2

1.214

  

705

 
   

1.214

  

6.201

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-247.225

  

-315.033

       
       
       
       
       
       
       

Kasstroom vóór financiering

  

134.698

  

107.327

       

Aflossingen op langlopende schulden

7

-35.497

  

-10.496

 

Opgenomen leningen

7

70.000

  

-

 

Betaald dividend

5

-98.458

  

-96.474

 
       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-63.955

  

-106.970

       

Saldo kasstroom

  

70.743

  

357

       

Saldo geldmiddelen begin boekjaar

4

 

136.093

  

135.736

Saldo geldmiddelen eind boekjaar

4

 

206.836

  

136.093

       

Mutatie geldmiddelen

  

70.743

  

357

(Bedragen x € 1.000)

      
DEEL DEZE PAGINA